سلام يامهدي

سلام فرمانده من تنزانيا

سلام فرمانده من ايران - نرجس شجاعي

سلام فرمانده من ايران - فاطمة صبرا

سلام فرمانده من ايران - خوله كرمانشاهي

سلام فرمانده من العراق - قضاء النصر